PORTFOLIO > WOVEN BARK

detail
detail
Bark/Yarn/Hemp
2014